Back to Top

Foreldelse.com

Informasjon om foreldelsesfrister.

Foreldelse av gjeld

Foreldelse av gjeld

 

Foreldelse av pengekrav eller gjeld er et av de områdene innen jussen hvor begrepet foreldelse oftest blir gjeldende/ diskutert. Spesielt innen inkassobransjen er dette et vanlig tema hvor skyldner svært ofte er uvitende om sine rettigheter vedrørende foreldelse av fordringer.

 

Foreldelse av pengekrav/ gjeld reguleres i egen lov som heter ”lov om foreldelse av fordringer”(foreldelsesloven). Dersom foreldelsesfristen er passert faller din plikt til å dekke kravet bort, eller mer korrekt sagt i følge loven så mister kreditor sin rett til oppfyllelse av kravet. Fordringshaver/ inkassoselskap kan da heller ikke foreta rettslige skritt for å kreve gjelden dekket av deg, forsøk på dette eller trusler om dette vil blant annet være brudd på god inkassoskikk. Dersom du betaler kravet etter at foreldelsesfristen er nådd har du imidlertid ikke krav på å få beløpet tilbakebetalt. Det er derfor viktig at du selv undersøker om gjelden er foreldet før du betaler en eldre fordring, dersom du ikke selv har et ønske om å gjøre opp for deg selv om gjelden er foreldet.

Den alminnelige foreldelsesfristen

Den alminnelige foreldelsesfristen i foreldelsesloven er 3 år fra det tidspunktet kreditor tidligst kunne kreve kravet dekket. Normalt vil dette være forfallsdato faktura eller når misligholdet oppstod på et lån. Ved fakturakrav eller påkrav kan imidlertid utgangspunktet for beregningen av foreldelsesfristen være før forfall på faktura dersom kreditor kunne kreve kravet dekket på et tidligere tidspunkt. Ved gjeldsbrevslån og pengelån er fristen imidlertid 10 år.

Avbrytelse av foreldelse

Det er også flere forhold som avbryter foreldelsesfristen slik at denne foreldelsesfristen ”nullstilles” slik at beregningstidspunktet for ny foreldelsesdato settes ved erkjennelsestidspunkt. Dersom skyldner utrykkelig erkjenner gjelden ovenfor fordringshaver er dette avbrudd på fristen. En slik erkjennelse kan for eksempel være løfte om betaling eller ved å betjene kravet delvis. En muntlig erkjennelse er i utgangspunktet tilstrekkelig men siden det er svært vanskelig å dokumentere i ettertid bør det foreligge skriftlig erkjennelse eller annen dokumentasjon som for eksempel bankutskrift som dokumenterer delbetaling.

 

Foreldelsesfristen kan også avbrytes når fordringshaver setter i gang rettslige skritt mot skyldner. Dersom rettslige skritt fører til dom, forlik, avholdelse av utleggsforretning m.m. settes det en ny foreldelsesfrist på 10 nye år på det aktuelle gjeldskravet.

 

Mange inkassoselskap setter i gang rettslige skritt kun for å sikre kravet mot foreldelse. Dette fører til unødvendige omkostninger og belastning for begge parter når det ellers ikke er noen hensikt i å foreta slike rettslige skritt. Et godt alternativ for å unngå foreldelse er da at skyldner blir tilbudt/ tilbyr seg å signere et gjeldsbrev, noe som vil gi kravet en ny foreldelsesfrist på 10 år. Vær oppmerksom på at dersom du er skyldner i slike tilfeller mister du seg i stor grad muligheten til å gjøre eventuelle innsigelser mot kravet gjeldende når du signerer et gjeldsbrev på gjelden. Du bør også kontrollere nøye at oppstillingen av gjelden er korrekt og hvilken rentesats som er benyttet før du signerer et gjeldsbrev.

 

Denne artikkelen er kun en forenklet innføring om lovverket rundt foreldelse av gjeld. Flere forhold av mer uvanlig art som kan avbryte/ forlenge foreldelsesfristen er unnlatt for å forenkle artikkelen. Vi tar forøvrig forbehold om skrivefeil eller faktiske feil i opplysningene. Ta alltid kontakt med advokat i tvilstilfeller dersom saken din har større betydning for din videre privatøkonomi.